Ô xoá nợ phiên bản Khánh Hoà mai đá bao 2xx

 Phúc đáp Phúc đáp Trang  <12
Tác giả
  Chủ đề Tìm kiếm Tìm kiếm Chủ đề  Lựa chọn cho Chủ đề Lựa chọn cho Chủ đề
@nh Vũ Xem...
Hàng xáo
Hàng xáo
Hình đại diện

Gia nhập: 02/12/2013
Khu vực: Tp Nha Trang
Tình trạng: Offline
Điểm: 6278
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn @nh Vũ Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 15/05/2018 lúc 12:34pm
Thua rồi......😢


Ban đầu được viết bởi Gacon1x3 Gacon1x3 viết:<p ="Msonormal">Có kết quả chưa bác chủ kê ơi?Silly<!--if gte mso 9>
<w:Word>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves/>
<w:Trackatting/>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfInvalid>false</w:SaveIfInvalid>
<w:IgnoreMixed>false</w:IgnoreMixed>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DonotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplex>X-NONE</w:LidThemeComplex>
<w:Compatibility>
   <w:BreakWrappedTables/>
   <w:SnapToGridInCell/>
   <w:WrapTextWithPunct/>
   <w:UseAsianBreakRules/>
   <w:DontGrowAutofit/>
   <w:SplitPgBreakAndark/>
   <w:DontVertAlignCellWithSp/>
   <w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
   <w:DontVertAlignInTxbx/>
   <w:Word11KerningPairs/>
   <w:CachedColBalance/>
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
<m:mathPr>
   <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
   <m:brkBin m:val="before"/>
   <m:brkBinSub m:val="--"/>
   <m:smallFrac m:val="off"/>
   <m:dispDef/>
   <m:lMargin m:val="0"/>
   <m:rMargin m:val="0"/>
   <m:defJc m:val="centerGroup"/>
   <m:wrapIndent m:val="1440"/>
   <m:intLim m:val="subSup"/>
   <m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:Word>
<!--><!--if gte mso 9>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"    Defxemi="true" DefQat="false" DefPriority="99"    LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="ing 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" Qat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Qat="true" Name="TOC ing"/>
</w:LatentStyles>
<!--><!--if gte mso 10>

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
     {mso-style-name:"Table Normal";
     mso-tstyle-rowband-size:0;
     mso-tstyle-colband-size:0;
     mso-style-noshow:yes;
     mso-style-priority:99;
     mso-style-qformat:yes;
     mso-style-parent:"";
     mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
     mso-para-margin-top:0in;
     mso-para-margin-right:0in;
     mso-para-margin-bottom:10.0pt;
     mso-para-margin-left:0in;
     line-height:115%;
     mso-pagination:widow-orphan;
     font-size:11.0pt;
     font-family:"Calibri","sans-serif";
     mso-ascii-font-family:Calibri;
     mso-ascii-theme-font:minor-latin;
     mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
     mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
     mso-hansi-font-family:Calibri;
     mso-hansi-theme-font:minor-latin;
     mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
     mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

<!-->

Nhất tướng - Nhị tông - Tam lông - Tứ vảy
Quay lên trên
phu1972 Xem...
Sư kê
Sư kê
Hình đại diện

Gia nhập: 18/09/2013
Khu vực: TC :0945139017
Tình trạng: Offline
Điểm: 10788
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn phu1972 Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 16/05/2018 lúc 1:23pm
mào gì... mà lạ thế chú ròm
Ta thắng kẻ thù đối mặt.nhưng bị hại bởi đứa mà ta tưởng là tri kỉ
Quay lên trên
gachoicunghay Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng


Gia nhập: 19/02/2017
Khu vực: phú yên
Tình trạng: Offline
Điểm: 191
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn gachoicunghay Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 16/05/2018 lúc 3:46pm
thua rồi sao
Quay lên trên
Xamngusac Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng


Gia nhập: 06/06/2017
Khu vực: Dak nong
Tình trạng: Offline
Điểm: 272
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn Xamngusac Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 16/05/2018 lúc 10:19pm
Ban đầu được viết bởi @nh Vũ @nh Vũ viết:

Thua rồi......😢


Ban đầu được viết bởi Gacon1x3 Gacon1x3 viết:<p ="Msonormal">Có kết quả chưa bác chủ kê ơi?Silly<!--if gte mso 9>
<w:Word>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves/>
<w:Trackatting/>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfInvalid>false</w:SaveIfInvalid>
<w:IgnoreMixed>false</w:IgnoreMixed>
Xin chúc mừng chủ kê
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DonotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplex>X-NONE</w:LidThemeComplex>
<w:Compatibility>
   <w:BreakWrappedTables/>
   <w:SnapToGridInCell/>
   <w:WrapTextWithPunct/>
   <w:UseAsianBreakRules/>
   <w:DontGrowAutofit/>
   <w:SplitPgBreakAndark/>
   <w:DontVertAlignCellWithSp/>
   <w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
   <w:DontVertAlignInTxbx/>
   <w:Word11KerningPairs/>
   <w:CachedColBalance/>
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
<m:mathPr>
   <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
   <m:brkBin m:val="before"/>
   <m:brkBinSub m:val="--"/>
   <m:smallFrac m:val="off"/>
   <m:dispDef/>
   <m:lMargin m:val="0"/>
   <m:rMargin m:val="0"/>
   <m:defJc m:val="centerGroup"/>
   <m:wrapIndent m:val="1440"/>
   <m:intLim m:val="subSup"/>
   <m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:Word>
<!--><!--if gte mso 9>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"    Defxemi="true" DefQat="false" DefPriority="99"    LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="ing 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" Qat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" xemi="false"     UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Qat="true" Name="TOC ing"/>
</w:LatentStyles>
<!--><!--if gte mso 10>

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
     {mso-style-name:"Table Normal";
     mso-tstyle-rowband-size:0;
     mso-tstyle-colband-size:0;
     mso-style-noshow:yes;
     mso-style-priority:99;
     mso-style-qformat:yes;
     mso-style-parent:"";
     mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
     mso-para-margin-top:0in;
     mso-para-margin-right:0in;
     mso-para-margin-bottom:10.0pt;
     mso-para-margin-left:0in;
     line-height:115%;
     mso-pagination:widow-orphan;
     font-size:11.0pt;
     font-family:"Calibri","sans-serif";
     mso-ascii-font-family:Calibri;
     mso-ascii-theme-font:minor-latin;
     mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
     mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
     mso-hansi-font-family:Calibri;
     mso-hansi-theme-font:minor-latin;
     mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
     mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

<!-->

Quay lên trên
Xamngusac Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng


Gia nhập: 06/06/2017
Khu vực: Dak nong
Tình trạng: Offline
Điểm: 272
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn Xamngusac Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 16/05/2018 lúc 10:23pm
Chịu
Quay lên trên
loitreet Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng
Hình đại diện

Gia nhập: 20/03/2014
Khu vực: nhatrang
Tình trạng: Offline
Điểm: 780
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn loitreet Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 18/05/2018 lúc 11:52am
Ai bảo thua cho e cái hẹn đá nha,gà 2k95 bao bên làm
Quay lên trên
loitreet Xem...
Nhi đồng
Nhi đồng
Hình đại diện

Gia nhập: 20/03/2014
Khu vực: nhatrang
Tình trạng: Offline
Điểm: 780
Lựa chọn cho Bài viết Lựa chọn cho Bài viết   Lượt cám ơn (0) Lượt cám ơn(0)   Trích dẫn loitreet Trích dẫn  Phúc đápPhúc đáp Liên kết trực tiếp tới Chủ đề này Ngày đăng: 18/05/2018 lúc 11:53am
Ban đầu được viết bởi phu1972 phu1972 viết:

mào gì... mà lạ thế chú ròm

Con tía nó bị soi lồng bố già,dạo này ít thấy bố già khoe gà thế
Quay lên trên
 Phúc đáp Phúc đáp Trang  <12
  Chia sẻ Chủ đề   

Chuyển đến Chuyên mục Quyền tại Chuyên mục Xem...


Trang này được tạo ra trong 0.098 giây.